தமிழ் பழமொழிகள் – நாள் 4

கெட்டவனுக்கு உற்றார் கிளையிலும் இல்லை

பொருள்: தீய குணம் மற்றும் நடத்தை கொண்டவனின் சொந்தம் என அவனது உறவுகள் கூட கூறிக்கொள்ள மாட்டார்கள்.