தமிழ் பழமொழிகள் – நாள் 2

உயர உயர பறந்தாலும் ஊர்க்குருவி பருந்தாகாது

பொருள்: தன்னிடம் இல்லாத ஒன்றை இருப்பது போல காட்டும் முயற்சி வீண்.