தமிழ் பழமொழிகள் – நாள் 1

கழுதைக்கு வாக்கப்பட்டு உதைக்கு அஞ்சலாமா?

பொருள்: ஒரு விடயத்தால் பயனில்லை எனத் தெரிந்த பின்பும் அதில் ஈடுபட்ட பிறகு பின்விளைவுகளுக்கு வருந்த கூடாது.